IPA-Tabelle für Französisch

Auf dieser Seite finden Sie Tabellen mit allen französischen Konsonant- und Vokallauten.

Sie werden ein französisches Wort für jeden Laut am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes finden.

Sie können eines der beiden Lautschriftsysteme wählen:

  1. Internationales Phonetisches Alphabet
  2. französiches phonetisches Alphabet

Konsonanten im Französischen

Lautschrift

IPA FPA Am Wortanfang In der Wortmitte Am Wortende
[b] b
[boku]
[boku]
[deby]
[déby]
[tɔ̃ːb]
[tôːb]
[d] d
[də]
[de]
[ide]
[idé]
[ɡʁɑ̃ːd]
[ɡrâːd]
[f] f
[fam]
[fam]
[ɑ̃fɛ̃]
[âfê]
[nœːf]
[nëːf]
[k] k
[kə]
[ke]
[ləkɛl]
[lekèl]
[ʃak]
[Sak]
[l] l
[lə]
[le]
[səlɥi]
[selÿi]
[il]
[il]
[m] m
[mɛm]
[mèm]
[famij]
[famij]
[sistɛm]
[sistèm]
[n] n
[nu]
[nu]
[dɔne]
[dòné]
[yn]
[yn]
[p] p
[pø]
[pö]
[epɔk]
[épòk]
[tip]
[tip]
[s] s
[si]
[si]
[osi]
[osi]
[plas]
[plas]
[t] t
[tɑ̃]
[tâ]
[etɛ]
[étè]
[tut]
[tut]
[v] v
[vu]
[vu]
[avɛk]
[avèk]
[aʁiːv]
[ariːv]
[z] z
[zoːn]
[zoːn]
[mɛzɔ̃]
[mèzô]
[kɛ̃ːz]
[kêːz]
[ɡ] ɡ
[ɡoːʃ]
[ɡoːS]
[eɡalmɑ̃]
[éɡalmâ]
[vaɡ]
[vaɡ]
[ɲ] N -
[ɡaɲe]
[ɡaNé]
[liɲ]
[liN]
[ʁ] r
[ʁɛzɔ̃]
[rèzô]
[səʁa]
[sera]
[ʒuːʁ]
[Zuːr]
[ʃ] S
[ʃɛf]
[Sèf]
[eʃape]
[éSapé]
[ʁiʃ]
[riS]
[ʒ] Z
[ʒamɛ]
[Zamè]
[deʒa]
[déZa]
[ʁuːʒ]
[ruːZ]
[dʒ] dZ
[dʒibuti]
[dZibuti]
[bydʒɛ]
[bydZè]
[kɑ̃bɔdʒ]
[kâbòdZ]
[tʃ] tS
[tʃɛk]
[tSèk]
[kautʃu]
[kautSu]
[matʃ]
[matS]
[ŋ] G - -
[mitiŋ]
[mitiG]

Halbvokale im Französischen

Lautschrift

IPA FPA Am Wortanfang In der Wortmitte Am Wortende
[j] j
[jeʁaʁʃi]
[jérarSi]
[djø]
[djö]
[fij]
[fij]
[w] w
[wi]
[wi]
[lwa]
[lwa]
-
[ɥ] ÿ
[ɥitjɛm]
[ÿitjèm]
[lɥi]
[lÿi]
-

Oralvokale im Französischen

Lautschrift

IPA FPA Am Wortanfang In der Wortmitte Am Wortende
[a] a
[ane]
[ané]
[tʁavaj]
[travaj]
[mwa]
[mwa]
[e] é
[ete]
[été]
[ʒeneʁal]
[Zénéral]
[veʁite]
[vérité]
[i] i
[isi]
[isi]
[vil]
[vil]
[ki]
[ki]
[o] o
[okyn]
[okyn]
[kote]
[koté]
[nuvo]
[nuvo]
[u] u
[uvɛʁt]
[uvèrt]
[suvɑ̃]
[suvâ]
[ku]
[ku]
[y] y
[ynik]
[ynik]
[etyd]
[étyd]
[py]
[py]
[ø] ö
[øʁɔp]
[öròp]
[døzjɛm]
[dözjèm]
[ljø]
[ljö]
[œ] ë
[œːj]
[ëːj]
[sœːl]
[sëːl]
-
[ɔ] ò
[ɔm]
[òm]
[kɔm]
[kòm]
-
[ə] e -
[bəzwɛ̃]
[bezwê]
[nə]
[ne]
[ɛ] è
[ɛl]
[èl]
[nuvɛl]
[nuvèl]
[syʒɛ]
[syZè]

Nasalvokale im Französischen

Lautschrift

IPA FPA Am Wortanfang In der Wortmitte Am Wortende
[ɑ̃] â
[ɑ̃sɥit]
[âsÿit]
[ɛɡzɑ̃ːpl]
[èɡzâːpl]
[sœlmɑ̃]
[sëlmâ]
[ɔ̃] ô
[ɔ̃kl]
[ôkl]
[lɔ̃tɑ̃]
[lôtâ]
[nɔ̃]
[nô]
[ɛ̃] ê
[ɛ̃si]
[êsi]
[pʁɛ̃sip]
[prêsip]
[lwɛ̃]
[lwê]

Anmerkungen

Beachten Sie, dass diese IPA-Tabelle nicht die folgenden Laute miteinbezieht:

  • [x] ist ein seltener fremdsprachlicher Konsonant, der in einigen aus dem Spanischen und Arabischen entlehnten Wörtern vorkommen kann (jota, khamsin).
  • [œ̃] wird von den meisten Französischsprachigen in Frankreich, einschl. Paris, als [ɛ̃] gesprochen.
  • [ɑ] wird heutzutage von den meisten Französischsprachigen in Frankreich als [a] gesprochen.