Spickzettel für phonetische Symbole: Amerikanisches Englisch

i ➔ even /ˈi.vən/, these /ˈðiz/
ɪ ➔ if /ˈɪf/, which /ˈwɪtʃ/
u ➔ school /ˈskul/, who /ˈhu/
æ ➔ ask /ˈæsk/, back /ˈbæk/
ɑ ➔ father /ˈfɑ.ðɚ/, not /ˈnɑt/
ɛ ➔ said /ˈsɛd/, bed /ˈbɛd/
ʊ ➔ good /ˈɡʊd/, book /ˈbʊk/
ɔ ➔ all /ˈɔl/, want /ˈwɔnt/
ə ➔ about /ə.ˈbaʊt/, one /ˈwən/
ɚ ➔ percent /pɚ.ˈsɛnt/, never /ˈnɛv.ɚ/
ɝ ➔ early /ˈɝ.li/, first /ˈfɝst/
ɪr ➔ ear /ˈɪr/, years /ˈjɪrz/
ɛr ➔ air /ˈɛr/, where /ˈwɛr/
ɔr ➔ order /ˈɔr.dɚ/, morning /ˈmɔr.nɪŋ/
ɑr ➔ art /ˈɑrt/, large /ˈlɑrdʒ/
➔ eyes /ˈz/, time /ˈtm/
➔ out /ˈt/, down /ˈdn/
ɔɪ ➔ oil /ˈɔɪ.əl/, point /ˈpɔɪnt/
➔ able /ˈ.bəl/, make /ˈmk/
➔ over /ˈ.vɚ/, both /ˈbθ/
ŋ ➔ thing /ˈθɪŋ/, going /ˈɡoʊ.ɪŋ/
θ ➔ three /ˈθɹi/, nothing /ˈnəθ.ɪŋ/
ð ➔ there /ˈðɛr/, mother /ˈməð.ɚ/
ʃ ➔ she /ˈʃi/, social /ˈsoʊ.ʃəl/
ʒ ➔ decision /dɪ.ˈsɪʒ.ən/, measure /ˈmɛʒ.ɚ/
➔ child /ˈaɪ.əld/, teacher /ˈti.ɚ/
➔ just /ˈəst/, age /ˈeɪ/
j ➔ yet /ˈjɛt/, yesterday /ˈjɛs.tɚ.ˌdeɪ/
ɹ ➔ right /ˈɹaɪt/, through /ˈθɹu/

Auf diesem Spickzettel sind ein paar der häufigen Phoneme wie /t/, /d/, or /n/ nicht enthalten.

Schauen Sie sich unsere kompletten Lautschriftzeichen für Amerikanisches Englisch mit Videobeispielen an