Phonetic symbols chart: French (IPA)

a ➔ année /ane/, travail /tʁavaj/
e ➔ été /ete/, général /ʒeneʁal/
i ➔ ville /vil/, qui /ki/
o ➔ aucune /okyn/, nouveau /nuvo/
u ➔ ouvrir /uvʁiʁ/, souvent /suvɑ̃/
y ➔ unique /ynik/, étude /etyd/
ø ➔ Europe /øʁɔp/, lieu /ljø/
œ ➔ valeur /valœʁ/, seul /sœl/
ɔ ➔ homme /ɔm/, comme /kɔm/
ə ➔ besoin /bəzwɛ̃/, ne /nə/
ɛ ➔ elle /ɛl/, nouvelle /nuvɛl/
ɑ̃ ➔ ensuite /ɑ̃sɥit/, seulement /sœlmɑ̃/
ɔ̃ ➔ longtemps /lɔ̃tɑ̃/, nom /nɔ̃/
ɛ̃ ➔ ainsi /ɛ̃si/, loin /lwɛ̃/
ɲ ➔ gagner /ɡaɲe/, ligne /liɲ/
ʁ ➔ raison /ʁɛzɔ̃/, sera /səʁa/
ʃ ➔ chef /ʃɛf/, riche /ʁiʃ/
ʒ ➔ jamais /ʒamɛ/, déjà /deʒa/
➔ budget /byɛ/, Djibouti /ibuti/
➔ tchèque /ɛk/, match /ma/
j ➔ Dieu /djø/, fille /fij/
w ➔ oui /wi/, loi /lwa/
ɥ ➔ situation /sitɥasjɔ̃/, lui /lɥi/

This cheat sheet doesn't contain some frequent phonemes such as /t/, /d/, or /n/.

Check our full IPA chart for French with video examples