Le tableau de l'alphabet phonétique français

Sur cette page, vous trouverez des tableaux avec tous les sons consonnes et voyelles français.

Vous trouverez un mot français pour chaque son au début, au milieu et à la fin d'un mot.

Vous pouvez choisir l'un des deux systèmes de transcription phonétique :

  1. alphabet phonétique international
  2. alphabet phonétique français

Consonnes du français

Transcription phonétique

API APF Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[b] b
[boku]
[boku]
[deby]
[déby]
[tɔ̃ːb]
[tôːb]
[d] d
[də]
[de]
[ide]
[idé]
[ɡʁɑ̃ːd]
[ɡrâːd]
[f] f
[fam]
[fam]
[ɑ̃fɛ̃]
[âfê]
[nœːf]
[nëːf]
[k] k
[kə]
[ke]
[ləkɛl]
[lekèl]
[ʃak]
[Sak]
[l] l
[lə]
[le]
[səlɥi]
[selÿi]
[il]
[il]
[m] m
[mɛm]
[mèm]
[famij]
[famij]
[sistɛm]
[sistèm]
[n] n
[nu]
[nu]
[dɔne]
[dòné]
[yn]
[yn]
[p] p
[pø]
[pö]
[epɔk]
[épòk]
[tip]
[tip]
[s] s
[si]
[si]
[osi]
[osi]
[plas]
[plas]
[t] t
[tɑ̃]
[tâ]
[etɛ]
[étè]
[tut]
[tut]
[v] v
[vu]
[vu]
[avɛk]
[avèk]
[aʁiːv]
[ariːv]
[z] z
[zoːn]
[zoːn]
[mɛzɔ̃]
[mèzô]
[kɛ̃ːz]
[kêːz]
[ɡ] ɡ
[ɡoːʃ]
[ɡoːS]
[eɡalmɑ̃]
[éɡalmâ]
[vaɡ]
[vaɡ]
[ɲ] N -
[ɡaɲe]
[ɡaNé]
[liɲ]
[liN]
[ʁ] r
[ʁɛzɔ̃]
[rèzô]
[səʁa]
[sera]
[ʒuːʁ]
[Zuːr]
[ʃ] S
[ʃɛf]
[Sèf]
[eʃape]
[éSapé]
[ʁiʃ]
[riS]
[ʒ] Z
[ʒamɛ]
[Zamè]
[deʒa]
[déZa]
[ʁuːʒ]
[ruːZ]
[dʒ] dZ
[dʒibuti]
[dZibuti]
[bydʒɛ]
[bydZè]
[kɑ̃bɔdʒ]
[kâbòdZ]
[tʃ] tS
[tʃɛk]
[tSèk]
[kautʃu]
[kautSu]
[matʃ]
[matS]
[ŋ] G - -
[mitiŋ]
[mitiG]

Semi-voyelles du français

Transcription phonétique

API APF Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[j] j
[jeʁaʁʃi]
[jérarSi]
[djø]
[djö]
[fij]
[fij]
[w] w
[wi]
[wi]
[lwa]
[lwa]
-
[ɥ] ÿ
[ɥitjɛm]
[ÿitjèm]
[lɥi]
[lÿi]
-

Voyelles orales du français

Transcription phonétique

API APF Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[a] a
[ane]
[ané]
[tʁavaj]
[travaj]
[mwa]
[mwa]
[e] é
[ete]
[été]
[ʒeneʁal]
[Zénéral]
[veʁite]
[vérité]
[i] i
[isi]
[isi]
[vil]
[vil]
[ki]
[ki]
[o] o
[okyn]
[okyn]
[kote]
[koté]
[nuvo]
[nuvo]
[u] u
[uvɛʁt]
[uvèrt]
[suvɑ̃]
[suvâ]
[ku]
[ku]
[y] y
[ynik]
[ynik]
[etyd]
[étyd]
[py]
[py]
[ø] ö
[øʁɔp]
[öròp]
[døzjɛm]
[dözjèm]
[ljø]
[ljö]
[œ] ë
[œːj]
[ëːj]
[sœːl]
[sëːl]
-
[ɔ] ò
[ɔm]
[òm]
[kɔm]
[kòm]
-
[ə] e -
[bəzwɛ̃]
[bezwê]
[nə]
[ne]
[ɛ] è
[ɛl]
[èl]
[nuvɛl]
[nuvèl]
[syʒɛ]
[syZè]

Voyelles nasales du français

Transcription phonétique

API APF Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[ɑ̃] â
[ɑ̃sɥit]
[âsÿit]
[ɛɡzɑ̃ːpl]
[èɡzâːpl]
[sœlmɑ̃]
[sëlmâ]
[ɔ̃] ô
[ɔ̃kl]
[ôkl]
[lɔ̃tɑ̃]
[lôtâ]
[nɔ̃]
[nô]
[ɛ̃] ê
[ɛ̃si]
[êsi]
[pʁɛ̃sip]
[prêsip]
[lwɛ̃]
[lwê]

Notes pour l'alphabet phonétique

Veuillez noter que cet alphabet phonétique n'inclut pas les sons suivants :

  • [x] est un phonème emprunté qu'on trouve dans certains mots d'origine espagnole et arabe (jota, khamsin).
  • [œ̃] est prononcé comme [ɛ̃] par la plupart des locuteurs en France, y compris Paris.
  • [ɑ] est maintenant prononcé comme [a] par la plupart des locuteurs en France.