Le tableau de l'alphabet phonétique russe

Sur cette page, vous trouverez des tableaux de l'alphabet phonétique russe : pour les consonnes, les voyelles toniques et les voyelles atones.

Pour chaque son, il y a des exemples de mots russes contenant ce son au début, au milieu et à la fin du mot. La plupart des consonnes dans le tableau ci-dessous sont présentées par les paires : d'abord la consonne dure, ensuite la consonne molle.

 

 

Consonnes du russe

Transcription phonétique

API cyrillique Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[b] б было
[bˈɨlə]
[бы́лʌ]
работа
[rɐbˈotə]
[рʌбо́тʌ]
-
[bʲ] б' белый
[bʲˈelᵻj]
[б'э́лыэj]
себе
[sʲɪbʲˈe]
[с'иеб'э́]
-
[v] в вы
[vˈɨ]
[вы́]
снова
[snˈovə]
[сно́вʌ]
-
[vʲ] в' ведь
[vʲˈetʲ]
[в'э́т']
человек
[t͡ɕɪlɐvʲˈek]
[чьлʌв'э́к]
-
[ɡ] г голос
[ɡˈoləs]
[го́лъс]
много
[mnˈoɡə]
[мно́гʌ]
-
[ɡʲ] г' герой
[ɡʲɪrˈoj]
[г'иеро́j]
другие
[drʊɡʲˈijə]
[друг'и́jъ]
-
[γ] γ господи
[γˈospədʲɪ]
[γо́спъд'ь]
ага
[ɐγˈa]
[ʌγа́]
-
[d] д даже
[dˈaʐᵻ]
[да́жыэ]
куда
[kʊdˈa]
[куда́]
-
[dʲ] д' дело
[dʲˈelə]
[д'э́лʌ]
будет
[bˈudʲɪt]
[бу́д'ьт]
-
[ʐ] ж жить
[ʐˈɨtʲ]
[жы́т']
тоже
[tˈoʐᵻ]
[то́жыэ]
-
[ʑː] ж' - вожжи
[vˈoʑːɪ]
[во́ж'ːь]
-
[z] з зачем
[zɐt͡ɕˈem]
[зʌчэ́м]
сказать
[skɐzˈatʲ]
[скʌза́т']
-
[zʲ] з' земля
[zʲɪmlʲˈæ]
[з'иемл'а́]
друзей
[drʊzʲˈej]
[друз'э́j]
-
[j] j его
[jɪvˈo]
[jиево́]
такое
[tɐkˈojə]
[тʌко́jъ]
который
[kɐtˈorᵻj]
[кʌто́рыэj]
[k] к когда
[kɐɡdˈa]
[кʌгда́]
пока
[pɐkˈa]
[пʌка́]
так
[tˈak]
[та́к]
[kʲ] к' кино
[kʲɪnˈo]
[к'иено́]
руке
[rʊkʲˈe]
[рук'э́]
-
[l] л ладно
[lˈadnə]
[ла́днʌ]
делать
[dʲˈelətʲ]
[д'э́лът']
был
[bˈɨl]
[бы́л]
[lʲ] л' люди
[lʲˈʉdʲɪ]
[л'у́д'ь]
более
[bˈolʲɪjə]
[бо́л'ьjъ]
вдоль
[vdˈolʲ]
[вдо́л']
[m] м мы
[mˈɨ]
[мы́]
прямо
[prʲˈæmə]
[пр'а́мʌ]
там
[tˈam]
[та́м]
[mʲ] м' место
[mʲˈestə]
[м'э́стʌ]
время
[vrʲˈemʲə]
[вр'э́м'ъ]
семь
[sʲˈemʲ]
[с'э́м']
[n] н надо
[nˈadə]
[на́дʌ]
оно
[ɐnˈo]
[ʌно́]
один
[ɐdʲˈin]
[ʌд'и́н]
[nʲ] н' нет
[nʲˈet]
[н'э́т]
понял
[pˈonʲɪl]
[по́н'ьл]
очень
[ˈot͡ɕɪnʲ]
[о́чьн']
[p] п пусть
[pˈusʲtʲ]
[пу́с'т']
упал
[ʊpˈal]
[упа́л]
суп
[sˈup]
[су́п]
[pʲ] п' первый
[pʲˈervᵻj]
[п'э́рвыэj]
опять
[ɐpʲˈætʲ]
[ʌп'а́т']
цепь
[t͡sˈɛpʲ]
[цэ́п']
[r] р рука
[rʊkˈa]
[рука́]
хорошо
[xərɐʂˈo]
[хърʌшо́]
мир
[mʲˈir]
[м'и́р]
[rʲ] р' рядом
[rʲˈædəm]
[р'а́дъм]
вперёд
[fpʲɪrʲˈɵt]
[фп'иер'о́т]
теперь
[tʲɪpʲˈerʲ]
[т'иеп'э́р']
[s] с собой
[sɐbˈoj]
[сʌбо́j]
голосом
[ɡˈoləsəm]
[го́лъсъм]
нас
[nˈas]
[на́с]
[sʲ] с' себя
[sʲɪbʲˈæ]
[с'иеб'а́]
десять
[dʲˈesʲɪtʲ]
[д'э́с'ьт']
весь
[vʲˈesʲ]
[в'э́с']
[t] т ты
[tˈɨ]
[ты́]
этого
[ˈɛtəvə]
[э́тъвʌ]
вот
[vˈot]
[во́т]
[tʲ] т' тебя
[tʲɪbʲˈæ]
[т'иеб'а́]
этих
[ˈɛtʲɪx]
[э́т'ьх]
быть
[bˈɨtʲ]
[бы́т']
[f] ф факт
[fˈakt]
[фа́кт]
телефон
[tʲɪlʲɪfˈon]
[т'ьл'иефо́н]
часов
[t͡ɕɪsˈof]
[чиесо́ф]
[fʲ] ф' фильм
[fʲˈilʲm]
[ф'и́л'м]
кофе
[kˈofʲɪ]
[ко́ф'ь]
вновь
[vnˈofʲ]
[вно́ф']
[x] х хотя
[xɐtʲˈæ]
[хʌт'а́]
тихо
[tʲˈixə]
[т'и́хʌ]
своих
[svɐˈix]
[свʌи́х]
[xʲ] х' хитро
[xʲˈitrə]
[х'и́трʌ]
слухи
[slˈuxʲɪ]
[слу́х'ь]
-
[t͡s] ц цель
[t͡sˈɛlʲ]
[цэ́л']
лицо
[lʲɪt͡sˈo]
[л'иецо́]
отец
[ɐtʲˈet͡s]
[ʌт'э́ц]
[t͡ɕ] ч чего
[t͡ɕɪvˈo]
[чиево́]
ничего
[nʲɪt͡ɕɪvˈo]
[н'ьчиево́]
ночь
[nˈot͡ɕ]
[но́ч]
[ʂ] ш шёл
[ʂˈol]
[шо́л]
пошёл
[pɐʂˈol]
[пʌшо́л]
наш
[nˈaʂ]
[на́ш]
[ɕː] ш' щёки
[ɕːˈɵkʲɪ]
[ш'ːо́к'ь]
ещё
[jɪɕːˈɵ]
[jиеш'ːо́]
вещь
[vʲˈeɕː]
[в'э́ш'ː]

 

Voyelles toniques du russe

Transcription phonétique

API cyrillique Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[a] а адрес
[ˈadrʲɪs]
[а́др'ьс]
сразу
[srˈazʊ]
[сра́зу]
была
[bᵻlˈa]
[быэла́]
[æ] а - взял
[vzʲˈæl]
[вз'а́л]
меня
[mʲɪnʲˈæ]
[м'иен'а́]
[ɛ] э это
[ˈɛtə]
[э́тʌ]
цели
[t͡sˈɛlʲɪ]
[цэ́л'ь]
конце
[kɐnt͡sˈɛ]
[кʌнцэ́]
[e] э - чем
[t͡ɕˈem]
[чэ́м]
где
[ɡdʲˈe]
[гд'э́]
[ɨ] ы ы
[ˈɨ]
[ы́]
быстро
[bˈɨstrə]
[бы́стрʌ]
должны
[dɐlʐnˈɨ]
[дʌлжны́]
[i] и имя
[ˈimʲə]
[и́м'ъ]
спросил
[sprɐsʲˈil]
[спрʌс'и́л]
три
[trʲˈi]
[тр'и́]
[o] о он
[ˈon]
[о́н]
больше
[bˈolʲʂᵻ]
[бо́л'шыэ]
что
[ʂtˈo]
[што́]
[ɵ] о - живёт
[ʐᵻvʲˈɵt]
[жыэв'о́т]
всё
[fsʲˈɵ]
[фс'о́]
[u] у улица
[ˈulʲɪt͡sə]
[у́л'ьцʌ]
друг
[drˈuk]
[дру́к]
могу
[mɐɡˈu]
[мʌгу́]
[ʉ] у - любит
[lʲˈʉbʲɪt]
[л'у́б'ьт]
всю
[fsʲˈʉ]
[фс'у́]

 

Voyelles atones du russe

Transcription phonétique

API cyrillique Au début d'un mot Au milieu d'un mot À la fin d'un mot
[ɐ] ʌ они
[ɐnʲˈi]
[ʌн'и́]
какой
[kɐkˈoj]
[кʌко́j]
-
[ə] ъ, ʌ - думал
[dˈuməl]
[ду́мъл]
только
[tˈolʲkə]
[то́л'кʌ]
[o] о - - радио
[rˈadʲɪo]
[ра́д'ьo]
[ɪ] ие, ь идёт
[ɪdʲˈɵt]
ед'о́т]
никто
[nʲɪktˈo]
[н'иекто́]
если
[jˈeslʲɪ]
[jэ́сл'ь]
[ɨ] ыэ - может
[mˈoʐɨt]
[мо́жыэт]
чтобы
[ʂtˈobɨ]
[што́быэ]
[ʊ] у ушёл
[ʊʂˈol]
[ушо́л]
могут
[mˈoɡʊt]
[мо́гут]
эту
[ˈɛtʊ]
[э́ту]
[ʉ] у - любил
[lʲʉbʲˈil]
[л'уб'и́л]
знаю
[znˈajʉ]
[зна́jу]

 

Notes pour l'alphabet phonétique

Veuillez noter la différence entre la transcription phonétique avec les symboles de l'alphabet phonétique international (API) et celle avec les lettres cyrilliques. Dans le cas de l'API, le signe « ˈ » devant le son d'une voyelle signifie que cette voyelle doit être tonique. Dans le cas de la transcription avec les lettres cyrilliques, un signe semblable « ' » après le son d'ne consonne signifie que cette consonne doit être molle (l'API utilise le signe « ʲ » pour cela).