Tabella riepilogativa dei simboli fonetici: inglese britannico

ɪ ➔ if /ɪf/, which /ˈwɪtʃ/
e ➔ said /ˈsed/, bed /ˈbed/
æ ➔ man /ˈmæn/, back /ˈbæk/
ʌ ➔ other /ˈʌð.əʳ/, one /ˈwʌn/
ɒ ➔ lot /ˈlɒt/, not /ˈnɒt/
ʊ ➔ good /ˈɡʊd/, book /ˈbʊk/
ə ➔ about /ə.ˈbaʊt/, after /ˈɑːf.təʳ/
➔ see /ˈs/, these /ˈðz/
ɑː ➔ father /ˈfɑː.ðəʳ/, last /ˈlɑːst/
ɔː ➔ all /ˈɔːl/, more /ˈmɔːʳ/
➔ school /ˈskl/, who /ˈh/
ɜː ➔ early /ˈɜː.li/, first /ˈfɜːst/
➔ say /ˈs/, make /ˈmk/
➔ eye /ˈ/, time /ˈtm/
ɔɪ ➔ oil /ˈɔɪl/, point /ˈpɔɪnt/
əʊ ➔ over /ˈəʊ.vəʳ/, both /ˈbəʊθ/
➔ out /ˈt/, down /ˈdn/
ɪə ➔ ear /ˈɪəʳ/, year /ˈjɪəʳ/
➔ air /ˈʳ/, where /ˈwʳ/
ʊə ➔ sure /ˈʃɔːʳ/, pure /ˈpjʊəʳ/
eɪə ➔ player /ˈpleɪ.əʳ/, layer /ˈleɪ.əʳ/
aɪə ➔ fire /ˈfaɪ.əʳ/, science /ˈsaɪ.əns/
ɔɪə ➔ royal /ˈrɔɪ.əl/, loyal /ˈlɔɪ.əl/
əʊə ➔ mower /ˈməʊ.əʳ/, follower /ˈfɒl.əʊ.əʳ/
aʊə ➔ hour /ˈaʊ.əʳ/, power /ˈpaʊ.əʳ/
ŋ ➔ thing /ˈθɪŋ/, going /ˈɡəʊ.ɪŋ/
θ ➔ three /ˈθriː/, nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/
ð ➔ there /ˈðeəʳ/, mother /ˈmʌð.əʳ/
ʃ ➔ social /ˈsəʊ.ʃᵊl/, show /ˈʃəʊ/
ʒ ➔ vision /ˈvɪʒ.ᵊn/, measure /ˈmeʒ.əʳ/
➔ child /ˈaɪld/, teacher /ˈtiː.əʳ/
➔ just /ˈʌst/, age /ˈeɪ/
j ➔ yet /ˈjet/, new /ˈnjuː/

Questa tabella riepilogativa non contiene alcuni dei fonemi frequenti, come ad esempio /t/, /d/, o /n/.