Tabela de ajuda para os símbolos fonéticos: inglês americano

i → even /ˈivən/, these /ˈðiz/
ɪ → if /ˈɪf/, which /ˈwɪtʃ/
u → school /ˈskul/, who /ˈhu/
æ → ask /ˈæsk/, back /ˈbæk/
ɑ → father /ˈfɑðɚ/, not /ˈnɑt/
ɛ → said /ˈsɛd/, bed /ˈbɛd/
ʊ → good /ˈɡʊd/, book /ˈbʊk/
ɔ → all /ˈɔl/, want /ˈwɔnt/
ə → about /əˈbaʊt/, people /ˈpipəl/
ʌ → other /ˈʌðɚ/, one /ˈwʌn/
ɚ → percent /pɚˈsɛnt/, never /ˈnɛvɚ/
ɝ → early /ˈɝlɪ/, first /ˈfɝst/
ɪr → ear /ˈɪr/, years /ˈjɪrz/
ɛr → air /ˈɛr/, where /ˈwɛr/
ɔr → order /ˈɔrdɚ/, morning /ˈmɔrnɪŋ/
ɑr → art /ˈɑrt/, large /ˈlɑrdʒ/
→ eyes /ˈz/, time /ˈtm/
→ out /ˈt/, down /ˈdn/
ɔɪ → oil /ˈɔɪəl/, point /ˈpɔɪnt/
→ able /ˈbəl/, make /ˈmk/
→ over /ˈvɚ/, both /ˈbθ/
ŋ → thing /ˈθɪŋ/, going /ˈɡoʊɪŋ/
θ → three /ˈθɹi/, nothing /ˈnʌθɪŋ/
ð → there /ˈðɛr/, mother /ˈmʌðɚ/
ʃ → she /ˈʃi/, social /ˈsoʊʃəl/
ʒ → decision /dɪˈsɪʒən/, measure /ˈmɛʒɚ/
→ child /ˈaɪəld/, teacher /ˈtiɚ/
→ just /ˈʌst/, age /ˈeɪ/
j → yet /ˈjɛt/, yesterday /ˈjɛstɚˌdeɪ/
ɹ → right /ˈɹaɪt/, through /ˈθɹu/

Esta tabela de ajuda não contém alguns dos fonemas mais frequentes como /t/, /d/, ou /n/.

Veja a nossa tabela AFI completa para o inglês americano com exemplos em vídeo