Universal - 发音:录音和音标

universal

美式英语:

[ˌjunəˈvɝsəɫ] 国际音标


          

          


英国英语:

[ˌjuːnɪˈvɜːsəl] 国际音标


          


您在学习或教授英语吗?

我们知道英语看起来可能比较复杂。我们不想浪费您的时间。

试试我们的工具,快速学会英语!

订阅