Universe - 发音:录音和音标

universe

美式英语:

[ˈjunəˌvɝs] 国际音标


          

          

       

        


英国英语:

[ˈjuːnɪvɜːs] 国际音标


          


您在学习或教授英语吗?

我们知道英语看起来可能比较复杂。我们不想浪费您的时间。

试试我们的工具,快速学会英语!

订阅