Tabela AFI para o inglês americano

Você pode obter uma transcrição fonética de palavras em inglês automaticamente com a nossa ferramenta de transcrição fonética para inglês.

Nesta página, você verá tabelas com todos os sons das vogais e consoantes do Inglês Americano.

Você pode escolher um entre dois sistemas de transcrição fonética (os dois usam os símbolos do alfabeto AFI):

  1. Transcrição larga, ou fonética, por exemplo, /ˈwɔtɚ/
  2. Transcrição estreita, por exemplo, [ˈwɔɾɚ]

 

 

Consoantes em inglês americano

Transcrição:
estreita larga (fonêmica) ambos

Alofone Fonema No início de uma palavra No meio de uma palavra No fim de uma palavra
[p] /p/ place
[ˈpleɪs]
/ˈpleɪs/
company
[ˈkʰʌmpənɪ]
/ˈkʌmpənɪ/
group
[ˈɡɹup]
/ˈɡɹup/
[pʰ] /p/ part
[ˈpʰɑrt]
/ˈpɑrt/
support
[səˈpʰɔrt]
/səˈpɔrt/
-
[b] /b/ be
[ˈbi]
/ˈbi/
number
[ˈnʌmbɚ]
/ˈnʌmbɚ/
job
[ˈdʒɑb]
/ˈdʒɑb/
[t] /t/ today
[təˈdeɪ]
/təˈdeɪ/
still
[ˈstɪɫ]
/ˈstɪl/
get
[ˈɡɛt]
/ˈɡɛt/
[tʰ] /t/ two
[ˈtʰu]
/ˈtu/
attention
[əˈtʰɛnʃən]
/əˈtɛnʃən/
-
[ɾ] /t/ or /d/ - water
[ˈwɔɾɚ]
/ˈwɔtɚ/
-
[ʔ] /t/ - certain
[ˈsɝʔn̩]
/ˈsɝtn̩/
-
[d] /d/ day
[ˈdeɪ]
/ˈdeɪ/
words
[ˈwɝdz]
/ˈwɝdz/
need
[ˈnid]
/ˈnid/
[k] /k/ quite
[ˈkwaɪt]
/ˈkwaɪt/
next
[ˈnɛkst]
/ˈnɛkst/
like
[ˈlaɪk]
/ˈlaɪk/
[kʰ] /k/ come
[ˈkʰʌm]
/ˈkʌm/
account
[əˈkʰaʊnt]
/əˈkaʊnt/
-
[ɡ] /ɡ/ go
[ˈɡoʊ]
/ˈɡoʊ/
together
[təˈɡɛðɚ]
/təˈɡɛðɚ/
big
[ˈbɪɡ]
/ˈbɪɡ/
[m] /m/ me
[ˈmi]
/ˈmi/
women
[ˈwɪmən]
/ˈwɪmən/
same
[ˈseɪm]
/ˈseɪm/
[m̩] /m̩/ - circumstances
[ˈsɝkm̩ˌstænsəz]
/ˈsɝkm̩ˌstænsəz/
-
[n] /n/ know
[ˈnoʊ]
/ˈnoʊ/
another
[əˈnʌðɚ]
/əˈnʌðɚ/
then
[ˈðɛn]
/ˈðɛn/
[n̩] /n̩/ - student
[ˈstudn̩t]
/ˈstudn̩t/
person
[ˈpʰɝsn̩]
/ˈpɝsn̩/
[ŋ] /ŋ/ - think
[ˈθɪŋk]
/ˈθɪŋk/
thing
[ˈθɪŋ]
/ˈθɪŋ/
[f] /f/ few
[ˈfju]
/ˈfju/
often
[ˈɔfən]
/ˈɔfən/
life
[ˈlaɪf]
/ˈlaɪf/
[v] /v/ voice
[ˈvɔɪs]
/ˈvɔɪs/
ever
[ˈɛvɚ]
/ˈɛvɚ/
give
[ˈɡɪv]
/ˈɡɪv/
[θ] /θ/ three
[ˈθɹi]
/ˈθɹi/
nothing
[ˈnʌθɪŋ]
/ˈnʌθɪŋ/
death
[ˈdɛθ]
/ˈdɛθ/
[ð] /ð/ there
[ˈðɛr]
/ˈðɛr/
mother
[ˈmʌðɚ]
/ˈmʌðɚ/
smooth
[ˈsmuð]
/ˈsmuð/
[s] /s/ say
[ˈseɪ]
/ˈseɪ/
also
[ˈɔɫˌsoʊ]
/ˈɔlˌsoʊ/
yes
[ˈjɛs]
/ˈjɛs/
[z] /z/ zone
[ˈzoʊn]
/ˈzoʊn/
music
[ˈmjuzɪk]
/ˈmjuzɪk/
does
[ˈdʌz]
/ˈdʌz/
[ʃ] /ʃ/ she
[ˈʃi]
/ˈʃi/
social
[ˈsoʊʃəɫ]
/ˈsoʊʃəl/
fish
[ˈfɪʃ]
/ˈfɪʃ/
[ʒ] /ʒ/ genre
[ˈʒɑnɹə]
/ˈʒɑnɹə/
decision
[dɪˈsɪʒən]
/dɪˈsɪʒən/
garage
[ɡɚˈɹɑʒ]
/ɡɚˈɹɑʒ/
[h] /h/ how
[ˈhaʊ]
/ˈhaʊ/
perhaps
[pɚˈhæps]
/pɚˈhæps/
-
[tʃ] /tʃ/ child
[ˈtʃaɪəɫd]
/ˈtʃaɪəld/
teacher
[ˈtʰitʃɚ]
/ˈtitʃɚ/
much
[ˈmʌtʃ]
/ˈmʌtʃ/
[dʒ] /dʒ/ just
[ˈdʒʌst]
/ˈdʒʌst/
major
[ˈmeɪdʒɚ]
/ˈmeɪdʒɚ/
age
[ˈeɪdʒ]
/ˈeɪdʒ/
[j] /j/ yet
[ˈjɛt]
/ˈjɛt/
million
[ˈmɪɫjən]
/ˈmɪljən/
-
[w] /w/ when
[ˈwɛn]
/ˈwɛn/
away
[əˈweɪ]
/əˈweɪ/
-
[ɹ] /ɹ/ right
[ˈɹaɪt]
/ˈɹaɪt/
through
[ˈθɹu]
/ˈθɹu/
-
[l] /l/ last
[ˈlæst]
/ˈlæst/
believe
[bəˈliv]
/bəˈliv/
-
[ɫ] /l/ - old
[ˈoʊɫd]
/ˈoʊld/
well
[ˈwɛɫ]
/ˈwɛl/
[ɫ̩] /l̩/ - models
[ˈmɑɾɫ̩z]
/ˈmɑdl̩z/
little
[ˈlɪɾɫ̩]
/ˈlɪtl̩/

 

Vogais em inglês americano

Transcrição:
estreita larga (fonêmica) ambos

Alofone Fonema No início de uma palavra No meio de uma palavra No fim de uma palavra
[i] /i/ even
[ˈivən]
/ˈivən/
these
[ˈðiz]
/ˈðiz/
we
[ˈwi]
/ˈwi/
[ɪ] /ɪ/ if
[ˈɪf]
/ˈɪf/
which
[ˈwɪtʃ]
/ˈwɪtʃ/
many
[ˈmɛnɪ]
/ˈmɛnɪ/
[e] /e/ - vacation
[veˈkʰeɪʃən]
/veˈkeɪʃən/
-
[ɛ] /ɛ/ any
[ˈɛnɪ]
/ˈɛnɪ/
said
[ˈsɛd]
/ˈsɛd/
-
[æ] /æ/ ask
[ˈæsk]
/ˈæsk/
back
[ˈbæk]
/ˈbæk/
-
[u] /u/ oozing
[ˈuzɪŋ]
/ˈuzɪŋ/
school
[ˈskuɫ]
/ˈskul/
who
[ˈhu]
/ˈhu/
[ʊ] /ʊ/ - good
[ˈɡʊd]
/ˈɡʊd/
-
[o] /o/ okay
[oˈkʰeɪ]
/oˈkeɪ/
November
[noˈvɛmbɚ]
/noˈvɛmbɚ/
-
[ɔ] /ɔ/ all
[ˈɔɫ]
/ˈɔl/
want
[ˈwɔnt]
/ˈwɔnt/
saw
[ˈsɔ]
/ˈsɔ/
[ɑ] /ɑ/ October
[ɑkˈtʰoʊbɚ]
/ɑkˈtoʊbɚ/
not
[ˈnɑt]
/ˈnɑt/
grandma
[ˈɡɹændˌmɑ]
/ˈɡɹændˌmɑ/
[ə] /ə/ about
[əˈbaʊt]
/əˈbaʊt/
people
[ˈpʰipəɫ]
/ˈpipəl/
idea
[aɪˈdiə]
/aɪˈdiə/
[ʌ] /ʌ/ other
[ˈʌðɚ]
/ˈʌðɚ/
one
[ˈwʌn]
/ˈwʌn/
-

 

Vogais róticas em inglês americano

Transcrição:
estreita larga (fonêmica) ambos

Alofone Fonema No início de uma palavra No meio de uma palavra No fim de uma palavra
[ɚ] /ɚ/ around
[ɚˈɹaʊnd]
/ɚˈɹaʊnd/
percent
[pɚˈsɛnt]
/pɚˈsɛnt/
never
[ˈnɛvɚ]
/ˈnɛvɚ/
[ɝ] /ɝ/ early
[ˈɝlɪ]
/ˈɝlɪ/
first
[ˈfɝst]
/ˈfɝst/
sir
[ˈsɝ]
/ˈsɝ/
[ɪr] /ɪr/ ears
[ˈɪrz]
/ˈɪrz/
years
[ˈjɪrz]
/ˈjɪrz/
here
[ˈhɪr]
/ˈhɪr/
[ɛr] /ɛr/ airport
[ˈɛrˌpɔrt]
/ˈɛrˌpɔrt/
therefore
[ˈðɛrˌfɔr]
/ˈðɛrˌfɔr/
where
[ˈwɛr]
/ˈwɛr/
[ʊr] /ʊr/ - insurance
[ɪnˈʃʊrəns]
/ɪnˈʃʊrəns/
sure
[ˈʃʊr]
/ˈʃʊr/
[ɔr] /ɔr/ order
[ˈɔrɾɚ]
/ˈɔrdɚ/
morning
[ˈmɔrnɪŋ]
/ˈmɔrnɪŋ/
more
[ˈmɔr]
/ˈmɔr/
[ɑr] /ɑr/ art
[ˈɑrt]
/ˈɑrt/
large
[ˈlɑrdʒ]
/ˈlɑrdʒ/
far
[ˈfɑr]
/ˈfɑr/

 

Ditongos em inglês americano

Transcrição:
estreita larga (fonêmica) ambos

Alofone Fonema No início de uma palavra No meio de uma palavra No fim de uma palavra
[aɪ] /aɪ/ eyes
[ˈaɪz]
/ˈaɪz/
time
[ˈtʰaɪm]
/ˈtaɪm/
why
[ˈwaɪ]
/ˈwaɪ/
[aʊ] /aʊ/ out
[ˈaʊt]
/ˈaʊt/
down
[ˈdaʊn]
/ˈdaʊn/
now
[ˈnaʊ]
/ˈnaʊ/
[ɔɪ] /ɔɪ/ oil
[ˈɔɪəɫ]
/ˈɔɪəl/
point
[ˈpʰɔɪnt]
/ˈpɔɪnt/
boy
[ˈbɔɪ]
/ˈbɔɪ/
[eɪ] /e/ able
[ˈeɪbəɫ]
/ˈeɪbəl/
make
[ˈmeɪk]
/ˈmeɪk/
way
[ˈweɪ]
/ˈweɪ/
[oʊ] /o/ over
[ˈoʊvɚ]
/ˈoʊvɚ/
both
[ˈboʊθ]
/ˈboʊθ/
so
[ˈsoʊ]
/ˈsoʊ/