美式英语国际音标表

在本页面,您将找到含有所有美式英语辅音和元音的表

您可以选择两种音标系统之一(均使用国际音标符号):

 1. 宽式音标,例如 /ˈwɔtɚ/
 2. 严式音标,例如 [ˈwɔɾɚ]

要理解二者的不同之处,请阅读脚注,了解什么是音位变体音位,了解它们如何帮您提高英语发音。

美式英语中的辅音

音标

音位变体 音位 在单词的开始 在单词的中间 在单词的末尾
[p] /p/
[ˈpleɪs]
/ˈpleɪs/
[ˈkʰʌmpənɪ]
/ˈkʌmpənɪ/
[ˈɡɹup]
/ˈɡɹup/
[pʰ] /p/
[ˈpʰɑrt]
/ˈpɑrt/
[səˈpʰɔrt]
/səˈpɔrt/
-
[b] /b/
[ˈbi]
/ˈbi/
[ˈnʌmbɚ]
/ˈnʌmbɚ/
[ˈdʒɑb]
/ˈdʒɑb/
[t] /t/
[təˈdeɪ]
/təˈdeɪ/
[ˈstɪɫ]
/ˈstɪl/
[ˈɡɛt]
/ˈɡɛt/
[tʰ] /t/
[ˈtʰu]
/ˈtu/
[əˈtʰɛnʃən]
/əˈtɛnʃən/
-
[ɾ] /t/ or /d/ -
[ˈwɔɾɚ]
/ˈwɔtɚ/
-
[ʔ] /t/ -
[ˈsɝʔn̩]
/ˈsɝtn̩/
-
[d] /d/
[ˈdeɪ]
/ˈdeɪ/
[ˈwɝdz]
/ˈwɝdz/
[ˈnid]
/ˈnid/
[k] /k/
[ˈkwaɪt]
/ˈkwaɪt/
[ˈnɛkst]
/ˈnɛkst/
[ˈlaɪk]
/ˈlaɪk/
[kʰ] /k/
[ˈkʰʌm]
/ˈkʌm/
[əˈkʰaʊnt]
/əˈkaʊnt/
-
[ɡ] /ɡ/
[ˈɡoʊ]
/ˈɡoʊ/
[təˈɡɛðɚ]
/təˈɡɛðɚ/
[ˈbɪɡ]
/ˈbɪɡ/
[m] /m/
[ˈmi]
/ˈmi/
[ˈwɪmən]
/ˈwɪmən/
[ˈseɪm]
/ˈseɪm/
[m̩] /m̩/ -
[ˈsɝkm̩ˌstænsəz]
/ˈsɝkm̩ˌstænsəz/
-
[n] /n/
[ˈnoʊ]
/ˈnoʊ/
[əˈnʌðɚ]
/əˈnʌðɚ/
[ˈðɛn]
/ˈðɛn/
[n̩] /n̩/ -
[ˈstudn̩t]
/ˈstudn̩t/
[ˈpʰɝsn̩]
/ˈpɝsn̩/
[ŋ] /ŋ/ -
[ˈθɪŋk]
/ˈθɪŋk/
[ˈθɪŋ]
/ˈθɪŋ/
[f] /f/
[ˈfju]
/ˈfju/
[ˈɔfən]
/ˈɔfən/
[ˈlaɪf]
/ˈlaɪf/
[v] /v/
[ˈvɔɪs]
/ˈvɔɪs/
[ˈɛvɚ]
/ˈɛvɚ/
[ˈɡɪv]
/ˈɡɪv/
[θ] /θ/
[ˈθɹi]
/ˈθɹi/
[ˈnʌθɪŋ]
/ˈnʌθɪŋ/
[ˈdɛθ]
/ˈdɛθ/
[ð] /ð/
[ˈðɛr]
/ˈðɛr/
[ˈmʌðɚ]
/ˈmʌðɚ/
[ˈsmuð]
/ˈsmuð/
[s] /s/
[ˈseɪ]
/ˈseɪ/
[ˈɔɫˌsoʊ]
/ˈɔlˌsoʊ/
[ˈjɛs]
/ˈjɛs/
[z] /z/
[ˈzoʊn]
/ˈzoʊn/
[ˈmjuzɪk]
/ˈmjuzɪk/
[ˈdʌz]
/ˈdʌz/
[ʃ] /ʃ/
[ˈʃi]
/ˈʃi/
[ˈsoʊʃəɫ]
/ˈsoʊʃəl/
[ˈfɪʃ]
/ˈfɪʃ/
[ʒ] /ʒ/
[ˈʒɑnɹə]
/ˈʒɑnɹə/
[dɪˈsɪʒən]
/dɪˈsɪʒən/
[ɡɚˈɹɑʒ]
/ɡɚˈɹɑʒ/
[h] /h/
[ˈhaʊ]
/ˈhaʊ/
[pɚˈhæps]
/pɚˈhæps/
-
[tʃ] /tʃ/
[ˈtʃaɪəɫd]
/ˈtʃaɪəld/
[ˈtʰitʃɚ]
/ˈtitʃɚ/
[ˈmʌtʃ]
/ˈmʌtʃ/
[dʒ] /dʒ/
[ˈdʒʌst]
/ˈdʒʌst/
[ˈmeɪdʒɚ]
/ˈmeɪdʒɚ/
[ˈeɪdʒ]
/ˈeɪdʒ/
[j] /j/
[ˈjɛt]
/ˈjɛt/
[ˈmɪɫjən]
/ˈmɪljən/
-
[w] /w/
[ˈwɛn]
/ˈwɛn/
[əˈweɪ]
/əˈweɪ/
-
[ɹ] /ɹ/
[ˈɹaɪt]
/ˈɹaɪt/
[ˈθɹu]
/ˈθɹu/
-
[l] /l/
[ˈlæst]
/ˈlæst/
[bəˈliv]
/bəˈliv/
-
[ɫ] /l/ -
[ˈoʊɫd]
/ˈoʊld/
[ˈwɛɫ]
/ˈwɛl/
[ɫ̩] /l̩/ -
[ˈmɑɾɫ̩z]
/ˈmɑdl̩z/
[ˈlɪɾɫ̩]
/ˈlɪtl̩/

美式英语中的元音

音标

音位变体 音位 在单词的开始 在单词的中间 在单词的末尾
[i] /i/
[ˈivən]
/ˈivən/
[ˈðiz]
/ˈðiz/
[ˈwi]
/ˈwi/
[ɪ] /ɪ/
[ˈɪf]
/ˈɪf/
[ˈwɪtʃ]
/ˈwɪtʃ/
[ˈmɛnɪ]
/ˈmɛnɪ/
[e] /e/ -
[veˈkʰeɪʃən]
/veˈkeɪʃən/
-
[ɛ] /ɛ/
[ˈɛnɪ]
/ˈɛnɪ/
[ˈsɛd]
/ˈsɛd/
-
[æ] /æ/
[ˈæsk]
/ˈæsk/
[ˈbæk]
/ˈbæk/
-
[u] /u/
[ˈuzɪŋ]
/ˈuzɪŋ/
[ˈskuɫ]
/ˈskul/
[ˈhu]
/ˈhu/
[ʊ] /ʊ/ -
[ˈɡʊd]
/ˈɡʊd/
-
[o] /o/
[oˈkʰeɪ]
/oˈkeɪ/
[noˈvɛmbɚ]
/noˈvɛmbɚ/
-
[ɔ] /ɔ/
[ˈɔɫ]
/ˈɔl/
[ˈwɔnt]
/ˈwɔnt/
[ˈsɔ]
/ˈsɔ/
[ɑ] /ɑ/
[ɑkˈtʰoʊbɚ]
/ɑkˈtoʊbɚ/
[ˈnɑt]
/ˈnɑt/
[ˈɡɹændˌmɑ]
/ˈɡɹændˌmɑ/
[ə] /ə/
[əˈbaʊt]
/əˈbaʊt/
[ˈpʰipəɫ]
/ˈpipəl/
[aɪˈdiə]
/aɪˈdiə/
[ʌ] /ʌ/
[ˈʌðɚ]
/ˈʌðɚ/
[ˈwʌn]
/ˈwʌn/
-

美式英语中的儿化元音

音标

音位变体 音位 在单词的开始 在单词的中间 在单词的末尾
[ɚ] /ɚ/
[ɚˈɹaʊnd]
/ɚˈɹaʊnd/
[pɚˈsɛnt]
/pɚˈsɛnt/
[ˈnɛvɚ]
/ˈnɛvɚ/
[ɝ] /ɝ/
[ˈɝlɪ]
/ˈɝlɪ/
[ˈfɝst]
/ˈfɝst/
[ˈsɝ]
/ˈsɝ/
[ɪr] /ɪr/
[ˈɪrz]
/ˈɪrz/
[ˈjɪrz]
/ˈjɪrz/
[ˈhɪr]
/ˈhɪr/
[ɛr] /ɛr/
[ˈɛrˌpɔrt]
/ˈɛrˌpɔrt/
[ˈðɛrˌfɔr]
/ˈðɛrˌfɔr/
[ˈwɛr]
/ˈwɛr/
[ʊr] /ʊr/ -
[ɪnˈʃʊrəns]
/ɪnˈʃʊrəns/
[ˈʃʊr]
/ˈʃʊr/
[ɔr] /ɔr/
[ˈɔrɾɚ]
/ˈɔrdɚ/
[ˈmɔrnɪŋ]
/ˈmɔrnɪŋ/
[ˈmɔr]
/ˈmɔr/
[ɑr] /ɑr/
[ˈɑrt]
/ˈɑrt/
[ˈlɑrdʒ]
/ˈlɑrdʒ/
[ˈfɑr]
/ˈfɑr/

美式英语中的双元音

音标

音位变体 音位 在单词的开始 在单词的中间 在单词的末尾
[aɪ] /aɪ/
[ˈaɪz]
/ˈaɪz/
[ˈtʰaɪm]
/ˈtaɪm/
[ˈwaɪ]
/ˈwaɪ/
[aʊ] /aʊ/
[ˈaʊt]
/ˈaʊt/
[ˈdaʊn]
/ˈdaʊn/
[ˈnaʊ]
/ˈnaʊ/
[ɔɪ] /ɔɪ/
[ˈɔɪəɫ]
/ˈɔɪəl/
[ˈpʰɔɪnt]
/ˈpɔɪnt/
[ˈbɔɪ]
/ˈbɔɪ/
[eɪ] /e/
[ˈeɪbəɫ]
/ˈeɪbəl/
[ˈmeɪk]
/ˈmeɪk/
[ˈweɪ]
/ˈweɪ/
[oʊ] /o/
[ˈoʊvɚ]
/ˈoʊvɚ/
[ˈboʊθ]
/ˈboʊθ/
[ˈsoʊ]
/ˈsoʊ/

国际音标表注释

音位和音位变体 - 定义

音位是能够改变词义的语音。例如,将单词kiss中的最后一个音替换为/l/音就成了另一个单词 kill。因此,/s/和/l/都是音位。

宽式音标使用音位来显示单词的发音。它是写在斜线之间的,如下例所示:

 • kiss /ˈkɪs/
 • kill /ˈkɪl/

这种音标没有显示出在类似音之间的细微差别。为了显示单词的确切发音,需要严式音标。例如,对于同样的两个单词,我们会写成:

 • kiss [ˈkʰɪs]
 • kill [ˈkʰɪɫ]

请注意,在严式音标中使用方括号而不是斜线。在我们的例子中,严式音标也使用了略有不同的符号。为什么?因为一种语言中的每个音位可能有几种不同的发音。同一音位的这些变体发音被称为音位变体

让我们以音位 /k/为例。在英语中,/k/有两个音位变体

 • 不送气的音[k],如 quite [ˈkwaɪt]
 • 在释放后有强气的送气音[kʰ],如 kill [ˈkʰɪɫ]

现在您可能会想,为什么我需要知道这一切?看起来很复杂!没错,刚看上去是这样的。但是,如果您真的想提高发音并且听起来像母语人士一样发音,那么,我强烈建议您熟悉英语中每一个音位的所有音位变体(不同的变体)。

例如,我们来看下列英文单词中的音位/t/:today, two, water, certain。如果用词典查找它们的发音,您很可能会发现这样的情形:

 • today /təˈdeɪ/
 • two /ˈtuː/
 • water /ˈwɔtɚ/或/ˈwɔtər/
 • certain /ˈsɝt(ə)n/

所有四个词都有“同一个”音位/ t /。但听起来一样吗?不一样!在严式音标(它显示确切的发音,记得吧?)中,相同的这几个词将如下标注:

 • today [təˈdeɪ]
 • two [ˈtʰu]
 • water [ˈwɔɾɚ]
 • certain [ˈsɝʔn̩]

这意味着,音位/t/具有至少四个音位变体:

 • 未吸气的[t]
 • 吸气的[tʰ]
 • 听起来几乎像[d]的齿龈闪音[ɾ]
 • 通过阻塞声带(声门)中的气流产生的喉塞音[ʔ]

当您在本网站上使用英语音标转换器并希望得 到严式音标时,请务必选择如下选项(第二个选项仅适用于美式英语):

 • 在送气辅音后插入符号[ʰ]
 • 显示音位 /t/ 和 /l/ 的音位变体

相反,如果您想要得到宽式音标,就取消选择这两个选项。

本表中使用的国际音标符号

在这个国际音标表中使用的音标符号可能与您在包括维基百科在内的用于英语方言的综合国际音标表的其它来源可以找到的内容稍有不同。

我一度很难确定英语音标转换器和本页面上的国际音标表该使用哪一套国际音标符号。我最终决定遵从Larry H. Small的《音标基础》(Fundamentals of Phonetics)第4版的建议。该书从其它来源提供了非常好的所有内容的摘要。

在下表中,您将找到本书中使用的音标的特征。

特征《音标基础》中的音标在大多数美式英语词典中的音标
音节辅音/l̩//m̩//n̩/用位于其下的小竖线来显示。
例词:little,student
/ˈlɪtl̩/
/ˈstudn̩t/
/ˈlɪt(ə)l/
/ˈstud(ə)nt/
重音/ˈər/被写为/ɝ/,非重音/ər/被写为/ɚ/
例词:first,other
/ˈfɝst/
/ˈʌðɚ/
/ˈfərst/
/ˈʌðər/
非重音/eɪ/被写为/e/,非重音/oʊ/被写为/o/。在最后的位置,即使是非重音,它们仍然是双元音/eɪ//oʊ/
例词:vacation,photos
/veˈkeɪʃən/
/ˈfoʊtoz/
/ˈfoʊtoʊ/
/veɪˈkeɪʃən/
/ˈfoʊtoʊz/
/ˈfoʊtoʊ/
音位/u//i/不使用长音符号[ː]。
例词:eat,group
/ˈit/
/ˈɡɹup/
/ˈiːt/
/ˈɡɹuːp/